Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

AECS SUMMER SCHOOL 2023

Welcome to Barcelona Global Health Summer School 2023 : Health Systems

Date: July 6th – July 10th

Location: Barcelona, Catalonia

Available spots: 30

Deadline 1st call: 7th May

FEE 

 • A&B (low income countries)* = 250 EUR
 • B (mid income countries)* = 300 EUR
 • C (high income countries)* =  350 EUR

*Based on gross domestic product (GDP), although special cases may be considered.

What is BGHSS2023: Health Systems?

An international event where we will cover how access to healthcare represents a challenge for the general population from a global perspective and what we, as future and/or young professionals, can do about it.

 • International key experts and scholars will join us in Barcelona for an intensive week of knowledge sharing, debates on ideas, and innovative solutions.
 • The agenda is divided into sessions and workshops, in which the participants will interact with each other and professionals in the field. 

AGENDA

*The agenda of sessions may change but the topics will remain the same.

What will you learn?

As a participant of the Health Systems Summer School you will develop the knowledge and tools to: 

 • Understand the challenges of health systems through a transversal and multidisciplinary point of view, including disciplines such as medicine, psychology, research and humanitarian aid.
 • Analyze how Universal Health Coverage represents a challenge in your country and region and develop tools to implement projects tackling this matter. 

You will also be part of:

 • A community of students and young health professionals aware of the importance of working towards Universal Health Coverage. 
 • A platform with projects, ideas and information tackling access to healthcare that will be developed and shared with you following the Summer School.

Application & Selection criteria

 • The only mandatory requirement is to be a current healthcare student or recently graduated.
 • In the application form you will find general questions such as motivation and expected outcomes and there’s no character limitations in order to let you express yourselves better but please try to not overextend the answers
 • Experience is asked for statistics and to know the profile of applicants, but it is not a requirement and will not be consider as a decisive factor, participants from all backgrounds are eligible
 • There are 30 places available in the Summer School. Applications will be accepted until they are filled.

You can find more information about the accommodation, venue, social program and fees in our invitation package.

SEE YOU SOON!


Us donem la benvinguda a Barcelona Global Health Summer School 2023 : Sistemes de salut

Data: del 6 al 10 de juliol

Lloc: Barcelona, ​​Catalunya

Places disponibles: 30

Termini 1a crida: 7 de maig

TARIFA

 • A&B (països de renda baixa)* = 250 EUR
 • B (països de renda mitjana)* = 300 EUR
 • C (països de renda alta)* = 350 EUR

*En funció del producte interior brut (PIB), encara que es poden considerar casos especials.

Què és BGHSS2023: Sistemes de salut?

Un esdeveniment internacional on parlarem de com l’accés a l’assistència sanitària representa un repte per a la població en general des d’una perspectiva global i què podem fer nosaltres, com a futurs i/o joves professionals.

 • Experts i acadèmics clau internacionals s’uniran a nosaltres a Barcelona per a una setmana intensa d’intercanvi de coneixement, debats sobre idees i solucions innovadores.
 • L’agenda es divideix en sessions i tallers, en els quals els participants interactuaran entre ells i professionals de la matèria.

AGENDA

*L’ordre del dia de les sessions pot canviar, però els temes seguiran sent els mateixos.

Què aprendràs?

Com a participant de l’Escola d’Estiu de Sistemes de Salut desenvoluparàs els coneixements i les eines per:

 • Conèixer els reptes dels sistemes de salut des d’un punt de vista transversal i multidisciplinari, incloent disciplines com la medicina, la psicologia, la recerca i l’ajuda humanitària.
 • Analitzeu com la Cobertura Sanitària Universal representa un repte al vostre país i regió i desenvolupeu eines per implementar projectes que abordin aquesta qüestió.

També formaràs part de:

 • Una comunitat d’estudiants i joves professionals de la salut conscients de la importància de treballar per la Cobertura Sanitària Universal.
 • Una plataforma amb projectes, idees i informació sobre l’accés a la sanitat que es desenvoluparà i compartirà amb tu després de l’Escola d’Estiu.

Criteris d’aplicació i selecció

 • L’únic requisit obligatori és ser estudiant de salut actual o recentment graduat.
 • Al formulari d’inscripció trobareu preguntes generals, com ara la motivació i els resultats esperats, i no hi ha limitacions de caràcter per permetre-vos expressar-vos millor, però intenteu no ampliar les respostes.
 • Es demana experiència per a estadístiques i conèixer el perfil dels sol·licitants, però no és un requisit i no es considerarà com a factor decisiu, són elegibles participants de totes les procedències.

Hi ha 30 places disponibles a l’Escola d’Estiu. Les sol·licituds s’acceptaran fins a omplir-les.

Pots trobar més informació sobre l’allotjament, el lloc, el programa social i les tarifes al nostre paquet d’invitació.

ENS VEIEM AVIAT!