Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Protecció de dades

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), publicat el maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig de 2018 és una norma d’aplicació directa a tota la Unió Europea, relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. El RGPD substitueix, a partir de la data prèviament mencionada, a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i al Reglament RD-1720/2007 que la desenvolupa, i introdueix una sèrie de canvis i novetats a les quals és necessari adaptar els actuals tractaments, amb anterioritat a la data de la seva plena aplicació.

Informació Bàsica Protecció de Dades

INFORMACIÓ ADDICIONAL

1. Qui és la responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) – CIF: G60592458

Direcció postal: Carrer Major de Can Caralleu, 1-7, 08017, Barcelona

Correu electrònic: president@aecs.org

2. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’informar de manera periòdica sobre les diferents activitats i oportunitats que organitzem i oferim. Amb la finalitat de poder oferir aquest servei, incloem les seves dades en una base de dades i informem per mitjà de correus electrònics a l’adreça proporcionada.

En casos de projectes o activitats, l’ús de les seves dades serà amb la finalitat de comunicar aspectes relacionats amb l’organització d’aquestes.

3. Per quant temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interès o bé quan la persona interessada sol·liciti la supressió d’aquesta.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades ve donada pel seu consentiment a utilitzar les dades cedides.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no se cediran a tercers excepte en casos necessaris per garantir la comunicació (AECS utilitza per facilitat de maneig la metodologia GoogleGroups, utilitzem els formularis de Google i el servidor de correu Gmail).

Pot trobar la Política de Protecció de Dades de Google aquí.

6. Quins són els vostres drets quan se’ns faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AECS estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguis necessàries per a la finalitat amb què van ser recollides.

En altres circumstàncies, les interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. AECS deixarà de tractar les dades, excepte en motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a AECS provenen de l’ompliment d’un formulari per voluntat de la persona interessada.