Secretariat General

El Secretariat General de l’AECS està conformat per les persones que
s’encarreguen de coordinar els equips locals, els grups de suport i els grups de treball que participen de l’associació, a més de la junta general, així com de les tasques administratives i legals corresponents i de prendre les decisions necessàries entre les dues assemblees generals anuals que organitzem, sempre intentant fer aquests processos el més participatius possible i treballant pels interessos últims de l’associació.
A continuació, podeu trobar més informació sobre cadascun dels càrrecs que composarien un Secretariat General complet, que es voten en l’Assemblea General d’octubre i pels quals es pot presentar qualsevol membre de l’AECS que així ho desitgi. Al Secretariat, també s’hi inclouen les Presidències locals de les diferents Seccions Territorials (Balears, Barcelona, Girona, Lleida, Reus-Tarragona i Sant Cugat), que es voten en la seva Assemblea Territorial.

Membres del Secretariat General 2018-2019:

 • Presidència de la Secció Territorial de Balears: Mar Saus
 • Presidència de la Secció Territorial de Girona: Alba Orriols
 • Presidència de la Secció Territorial de Reus-Tarragona: Oleguer Pau
 • Presidència de la Secció Territorial de Sant Cugat: Marc Vallès Alabart
 • Coordinació Nacional del Grup de Treball en Salut Pública (SCOPH): Joan Fernández López
 • Coordinació Nacional de Grup de Treball d’Educació en Ciències de la Salut (SCOME): Marina Rodríguez Ruiz
 • Coordinació Nacional del Grup de Treball en Intercanvis Clínics (SCOPE): Cristina Bella Fabregat i Andreu Monclús Casado
 • Coordinació Nacional del Grup de Treball en Intercanvis de Recerca (SCORE): Clara Edo Fernández i Sofia Ardiles Ruesjas
 • Coordinació Nacional del Grup de Treball en Salut Sexual i Reproductiva incloent VIH/SIDA (SCORA): Júlia Alerm Pou i Maria Nicolau Vidal
 • Grup de Suport a la Formació (GSF): Rubén Bermejo Pérez
 • Presidència: Mariona Borrell Arrasa
 • Vicepresidència d’Afers Externs (VPE): Soraya El Hajmouni Camí
 • Vicepresidència d’Afers Interns (VPI): Marc Vallés Alabart

Explicació de cada càrrec:

Coordinació Nacional del Grup de Suport a la Comunicació
El Grup de Suport a la Comunicació és una àrea de treball amb molt
potencial, que es troba en contacte constant amb tots els projectes i
activitats realitzades a l’AECS. Les seves tasques principals es basen en
garantir una comunicació cap a les membres de l’AECS mitjançant la difusió per xarxes socials i gestió de la pàgina web.
Mail de contacte: vpi@aecs.org i podràs parlar amb qui ho ha coordinat amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Coordinació Nacional del Grup de Suport a la Formació
El càrrec consisteix en coordinar el Grup de Suport a la Formació, que és
l’equip de l’AECS conformat per totes les membres amb cert bagatge dins
l’educació no formal que ho vulguin. És un recurs que s’encarrega de cobrir les necessitats formatives de l’associació, de les seves membres i dels seus equips, ja sigui per part de les pròpies formadores o bé mitjançant el
contacte amb entitats externes i la difusió de les oportunitats formatives
d’aquestes.
Mail de contacte: formacio@aecs.org i podràs parlar amb qui ho ha coordinat amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Coordinació Nacional del Grup de Suport d’Antigues Membres
La coordinació d’antigues membres és la persona de contacte entre la
plataforma alumni de l’associació i les estructures organitzatives actuals.
Vetlla per tal que les antigues membres puguin gaudir de les oportunitats que coordina o organitza l’associació i a la vegada encoratja la participació en l’associació d’aquelles persones que ja desenvolupen una tasca professional.
Mail de contacte: vpi@aecs.org i podràs parlar amb qui ho ha coordinat amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Coordinació Nacional del Grup de Treball en Drets Humans i Pau
El càrrec consisteix en coordinar el grup de treball de Drets Humans i Pau a nivell de Catalunya i Balears, mantenir el contacte i donar ajuda i suport a les coordinadores locals de Pau i Drets Humans (LORPs) sempre que ho necessitin, crear sentiment d’equip, representar els interessos del grup de treball a les assemblees del secretariat i fer de pont comunicatiu entre el grup de treball de l’AECS amb el d’IFMSA a nivell Europeu i Internacional.
Mail de contacte: vpi@aecs.org i annaibanez96@gmail.com i podràs parlar amb qui ho ha coordinat amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Coordinació Nacional del Grup de Treball d’Educació en Ciències de la Salut
El càrrec consisteix en coordinar el grup de treball d’Educació en Ciències dela Salut a Catalunya i a les Illes Balears, mantenint el contacte, prestant
ajuda i servint de suport per a les coordinadores locals de l’equip sempre que ho necessitin. A més, representar el grup de treball en l’àmbit nacional,
regional i internacional; servir de garantia de comunicació interna i
funcionament coordinat entre les diferents coordinacions locals; gestionar els projectes nacionals i fer el seu seguiment correctament (Pràctiques Nacionals i Trenquem les Barreres); respondre i atendre el correu electrònic oficial i orientar totes les demandes i dubtes que puguin aparèixer a totes les estudiants. Per últim, gestionar les xarxes socials del grup de treball i imatge exterior d’aquest.
Mail de contacte: nome@aecs.org i podràs parlar amb qui ho ha coordinat amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Coordinació Nacional del Grup de Treball de Salut Pública
El càrrec consisteix en coordinar el grup de treball a nivell de Catalunya i
Balears, mantenir el contacte i donar ajuda i suport a les coordinadores locals de Salut Pública i a qualsevol persona interessada amb el desenvolupament de 3 diferents projectes relacionats amb temàtiques com salut mental, canvi climàtic, resistència antimicrobiana o cobertura sanitària universal, entre d’altres. També és convenient treballar en equip per promocionar la Salut Pública i Global, representar el grup de treball a les assemblees del secretariat i fer de pont comunicatiu entre el grup de treball de l’AECS i d’IFMSA a nivell Europeu i Internacional.
Mail de contacte: npo@aecs.org. Pots parlar amb l’Aina Maria perquè t’expliqui millor les tasques i el dia a dia i veure com hi pots participar!

Coordinació Nacional del Grup de Treball en Salut Sexual i Reproductiva incloent VIH i SIDA
El càrrec consisteix en coordinar el grup de treball de Salut Sexual i
Reproductiva incloent VIH i SIDA a nivell de Catalunya i Balears, mantenir el contacte i donar ajuda i suport a les persones interessades en desenvolupar activitats i projectes sobre qualsevol temàtica relacionada amb la sexualitat, gènere, la salut materna, les infeccions de transmissió sexual, LGBTQ+ i salut, discriminació al sistema sanitari… A més de treballar com un equip, la coordinadora és la veu del grup de treball a les assemblees del secretariat i fer de pont comunicatiu entre el grup de treball de l’AECS amb el d’IFMSA a nivell Europeu i Internacional.
Mail de contacte: nora@aecs.org Pots parlar amb l’Èlia perquè t’expliqui millor les tasques i el dia a dia i veure com hi
pots participar!

Coordinació Nacional del Grup de Treball Intercanvis de Recerca i Coordinació Nacional del Grup d’Intercanvis Clínics
El càrrec consisteix en coordinar el grup de treball juntament amb els càrrecs locals. Les principals tasques es divideixen en dos: 1) Per les estudiants que venen, organitzar la distribució al llarg de tot l’any per les diferents Unitats Docents de Catalunya i 2) Per les estudiants que marxen, organitzar la tria de places i, durant els mesos d’estiu, fer-ne un seguiment. Treballem com un equip, i supervisem que totes les estudiants que marxen realitzin les tasques necessàries per marxar d’intercanvi i que totes les que venen compleixin amb els requisits establerts. A nivell internacional, la coordinació d’aquest grup de treball consisteix en donar veu als interessos de l’equip i buscar noves idees per aplicar a nivell local.

Mail de contacte: nore@aecs.org (intercanvis de recerca) i podràs parlar amb en Rubén perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Mail de contacte: neo@aecs.org (intercanvis clínics). Pots parlar amb la Mariona i la Sofia perquè t’expliquin millor les tasques i el dia a dia i veure com hi pots participar!

Coordinació del Programa ESCALA
ESCALA és l’acrònim d’“Educació en Salut i Civisme a les Aules”. En aquest
programa, estudiants de ciències de la salut acosten temes relacionats amb la salut -no tractats al currículum habitual- a alumnes en edat escolar. La
coordinació del programa s’encarrega de vetllar per l’organització d’esdeveniments formatius per a les diferents formadores i de la coordinació de les sessions que tenen lloc en centres educatius i d’oci d’arreu de Catalunya i Balears.
Mail de contacte: escala@aecs.org i podràs parlar amb qui ho ha coordinat
amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Consell Assessor
El Consell Assessor és una figura consultiva per al Secretariat General de
l’associació. Aconsella les membres d’aquest en cas de ser requerit i vetlla
pel funcionament dels mecanismes democràtics que consten al reglament
d’ordre intern.
Mail de contacte: president@aecs.org i podràs parlar amb qui ho ha coordinat amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Presidència
La presidència té dues vessants diferenciades. Per una banda, s’encarrega de vetllar per la creació d’espais per a la discussió, transversalització i
democratització de les decisions que es prenen com a associació, acostant el procés tant al Secretariat General com a totes les membres. Per altra banda,
juntament amb la vicepresidència externa, vetlla pel manteniment de les
relacions amb la resta de teixit associatiu català i amb les entitats amb qui
col·laborem, tant a nivell nacional com internacional. A més, exerceix com a representant legal de l’associació.
Mail de contacte: president@aecs.org Pots parlar amb la Claudia perquè t’expliqui millor les tasques i el dia a dia i veure com hi pots participar!

Secretaria General
La secretaria general de l’AECS vetlla per la correcta administració de la
memòria històrica de l’associació (element fonamental per a la presa de
decisions informades) i pel funcionament dels diferents canals de comunicació establerts. A més, garanteix l’existència de transparència pel que fa a les decisions preses, tot apropant el procés a les membres actives.
Mail de contacte: secgen@aecs.org i podràs parlar amb qui ho ha coordinat amb anterioritat perquè t’expliqui millor el procés, les tasques i el dia a dia!

Tresoreria General
La tresoreria general de l’AECS vetlla per la coordinació de les transferències i finances de l’associació. A més, és la responsable d’assegurar la transparència dels comptes davant les membres a l’assemblea general, tant amb la presentació dels pressupostos com dels estats de comptes pertinents per a cada exercici econòmic. Finalment, és responsable per a la cerca de noves fonts de finançament.
Mail de contacte: tresoreria@aecs.org Pots parlar amb en Joel perquè t’expliqui millor les tasques i el dia a dia i veure
com hi pots participar!

Vicepresidència d’Afers Externs
El càrrec consisteix en representar l’associació davant d’altres entitats
juvenils, mantenir-hi contacte i estudiar vies de treball conjunt. Entitats
juvenils d’àmbit local a Catalunya i Balears com el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya o l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears, així com entitats d’àmbit internacional com IFMSA. Aquest any les
tasques de representació es divideixen entre la Presidència i la
Vicepresidència d’Afers Externs. La Vicepresidència d’Afers Externs forma
part de la Junta General de l’AECS, això implica el treball en equip necessari amb les membres de la Junta per a l’acompanyament i coordinació del Secretariat General.
Mail de contacte: vpe@aecs.org; aecs-catalonia@ifmsa.org. Pots parlar amb en Marc perquè t’expliqui millor les tasques i el dia a dia i veure com hi pots participar!

Vicepresidència d’Afers Interns
El càrrec consisteix en col·laborar en el correcte desenvolupament i donar el suport necessari a les Seccions Territorials, el Secretariat General i a les
membres de l’AECS, a més de vetllar per una bona comunicació interna. És un càrrec una mica abstracte amb una feina no quantificable, molt flexible. La Vicepresidència d’Afers Interns forma part de la Junta General de l’AECS. Les tasques principals consisteixen en l’acompanyament i coordinació del
Secretariat General, l’organització de les Assemblees Generals amb el Comitè Organitzador corresponent i facilitar els espais i eines de cura i autocura de les persones que treballem a l’equip.

Mail de contacte: vpi@aecs.org Pots parlar amb la Lluna perquè t’expliqui millor les tasques i el dia a dia i veure com hi pots participar!